Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznychZakres i przedmiot ubezpieczenia OC
Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna każdej osoby, która kierując pojazdem mechanicznym w okresie trwania umowy, wyrządziła szkodę w związku z ruchem tego pojazdu na terytorium 30 państw, w tym 25 państw należących do Unii Europejskiej, tj.: Polska, Austria, Belgia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Luksemburg, Portugalia, Niemcy, Włochy, Wielka Brytania, Dania, Szwecja, Węgry, Malta, Litwa, Łotwa, Cypr, Czechy, Estonia, Słowacja, Słowenia oraz 5 państw nie należących do UE: Andory, Islandii, Norwegii, Szwajcarii i Chorwacji.

Odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia OC przysługuje, jeżeli posiadacz lub kierujący pojazdem są obowiązani do odszkodowania za wyrządzoną w związku z ruchem tego pojazdu szkodę, której następstwem jest śmierć, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia bądź też utrata, zniszczenie lub uszkodzenie mienia.

Odszkodowanie ustala się i wypłaca w granicach odpowiedzialności cywilnej posiadacza lub kierującego pojazdem, najwyżej jednak do wysokości sumy gwarancyjnej ustalonej w umowie. Suma gwarancyjna nie może być niższa niż równowartość w złotych.

Wznowienie umowy ubezpieczenia OC
Jeżeli umowa ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych została zawarta na 12 miesięcy, po ich upływie uważa się że została zawarta następna umowa na kolejne 12 miesięcy chyba że posiadacz pojazdu wcześniej pisemnie ją wypowiedział. Umowę można wypowiedzieć najpóźniej na jeden dzień przed upływem okresu na jaki umowa była zawarta. Zawarcie następnej umowy nie następuje (pomimo braku wypowiedzenia), jeżeli nie została opłacona w całości składka za mijający okres 12 miesięcy.

Zbycie pojazdu
W razie zbycia pojazdu wszystkie prawa i obowiązki wynikające z zawartej umowy przechodzą na nabywcę pojazdu. Nabywca ma możliwość wypowiedzenie umowy w dowolnym momencie jej trwania.Należy pamiętać że taka polisa nie przedłuża się i wygasa po zakończeniu jej odpowiedzialności. 

Wysokość składki uzależniona jest od:
- rodzaju pojazdu,
- pojemności silnika,
- okresu ubezpieczenia,
- wieku posiadacza pojazdu,
- miejsca zamieszkania posiadacza pojazdu,
- okresu posiadania prawa jazdy,
- okresu eksploatacji pojazdu,
- marki, typu i modelu pojazdu,
- charakteru użytkowania pojazdu,
- bezszkodowego lub szkodowego przebiegu ubezpieczenia,
- kontynuacji ubezpieczenia w danej firmie
- formy opłacania składki (jednorazowo lub w ratach). 

Jeżeli chcesz się dowiedzieć jak tanie może być OC - skontaktuj się z nami.

tel: 600 834 091 lub 531 333 013

tel/fax: 41 274 41 43 lub 41 274 15 11